Общи условия за ползване

Здраве за нас /Zdrave za nas 

I. ПРЕДМЕТ
Чл. 1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между „Севън Сенс Айдиас“ ЕООД, гр. София, жк. Люлин, бл. 222, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, и клиентите, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛИ, на електронния магазин “zdravezanas.com”, наричан по-долу „ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН”. Настоящият документ съдържа Общи условия, които се прилагат към всички Договори  и/или Поръчки за доставка (наричани в тези Общи условия Договор за покупко-проджба), съгласно които ДОСТАЧИКА предоставя стоки на ползвателите си посредством Интернет магазина „zdravezanas.com“. ДОСТАВЧИКЪТ се задължава да  продаде и достави, а ПОЛЗВАТЕЛЯТ  се задължава  да закупи и приеме стока,съответно описана в споменатите по-горе Договори  и/или Поръчки.  Тези условия обвързват всички позватели. С натискане на  виртуалния бутон „Регистрация“ ползвателят се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия. 
ІІ. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА
Чл. 2. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:
1. Наименование на Доставчика: „Севън Сенс Айдиас“ ЕООД
2. Седалище и адрес на управление: гр. София, жк. Люлин, бл. 222 
3. Адрес за упражняване на дейността: гр. София, жк. Люлин, бл. 222
4. Данни за кореспонденция: гр. София, жк. Люлин, бл. 222, вх. Е
5. Вписване в публични регистри: ЕИК 201769587
7. Надзорни органи:
(1) Комисия за защита на личните данни
Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,
тел.: (02) 940 20 46
факс: (02) 940 36 40
Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg

(2) Комисия за защита на потребителите
Адрес: 1000 гр. София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6,
тел.: 02 / 980 25 24
факс: 02 / 988 42 18
гореща линия: 0700 111 22
Уеб сайт: www.kzp.bg
7. Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност № BG 201769587

III. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН
Чл. 3. Електронният магазин е достъпен на адрес в Интернет “zdravezanas.com”, чрез който Ползвателите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН стоки, включително следното:
1. Да извършат регистрация и създаване на профил за преглеждане на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН “zdravezanas.com” и използва допълнителните услуги за предоставяне на информация, да изрази съгласие с настоящите Общи условия и да декларира, че е правоспособен;

 1. Със регистрацията си Ползвателят декларира, че предоставя пълни и верни лични данни за физически/юридически лица и всички останали изискуеми от електронната форма на zdarvezanas.com” данни;
 2. При регистрацията си Ползвателят получава на посочения от него електронен адрес персонално потребителско име за достъп до услугите на Интернет адреса на магазина „zdravezanas.com”

 3. Ползвателят е длъжен да не предоставя и разгласява потребителското си име и парола пред трети лица и декларира, че носи отговорността и риска за опазването на гореупоменатата информация.
 4. 3. Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН чрез интерфейса на страницата на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, достъпен а в Интернет Чрез натискане на виртуалния бутон „Регистрация“, имащо силата на писмено потвърждение на Общите условия, Ползвателят извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, приема ги и се задължава да ги спазва. Със записването му на съответен носител в сървъра на „zdravezanas.com”, чрез общоприет стандарт за преобразуване, правещ възможно неговото възпроизвеждане, електронното изявление придобива качеството на електронен документ по смисъла на цитирания закон. “zdravezanas.com” може да съхранява на своя сървър IP адреса на Ползвателя, както и всяка друга информация, необходима за идентифицирането му и възпроизвеждане на електронното му изявление за приемане на Общите условия в случай на възникване на правен спор.
  4. Да сключват договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН;
  Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори с ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, съгласно поддържаните от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН начини за разплащане.
  5. Да получават информация за нови стоки, предлагани от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН;
  6. Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;
  7. Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона предимно чрез интерфейса на страницата на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН в Интернет;
  8. Да упражняват право на отказ от договора, сключен от разстояние за стоките, предлагани от Доставчика, за които правото на отказ от договора е приложимо;

  Чл. 4. Доставчикът доставя стоките и гарантира правата на Ползвателите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.

  Чл. 5. (1) Ползвателите сключват договор за покупко-продажба на стоките, предлагани от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН чрез интерфейса на Доставчика, достъпен на страницата му в Интернет или друго средство за комуникация от разстояние.
  (2) По силата на сключения с Ползвателите договор за покупко-продажба на стоки, Доставчикът се задължава да достави и да прехвърли собствеността на Ползвателя на определените от него чрез интерфейса стоки.
  (3) Ползвателите се задължават да заплатятна Доставчика възнаграждение за доставените стоки съгласно условията, определени на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и настоящите общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена от Доставчика на адреса на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН в Интернет.
  (4) Доставчикът доставя заявените от Ползвателите стоки в сроковете и при условията, определени от Доставчика на страницата на електронния магазин и съгласно настоящите общи условия.

(5) Цената за доставката се определя отделно и изрично от цената на стоките.

Чл. 6. (1) Ползвателят и Доставчикът се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.
(2) Предполага се, че електронните изявления, извършени от Ползвателите на сайта, са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Ползвателя при извършване на регистрация, ако Ползвателят е въвел съответното име и парола за достъп.

IV. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН
Чл. 7. (1) За да използва ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН за сключване на договори за покупко-продажба на стоки, Ползвателят следва да въведе избрани от него име и парола за отдалечен достъп, в случаите в които електронният магазин изисква регистрация.
(2) Името и паролата за отдалечен достъп се определят от Ползвателя, чрез регистрация по електронен път в сайта на Доставчика.
(3) С попълване на данните си и натискане на бутоните "Да, приемам" или "Регистрация", Ползвателят декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.
(4) Доставчикът потвърждава извършената от Ползвателя регистрация, чрез изпращане на писмо на посочен от Ползвателят електронен адрес, на който се изпращат и информация за активиране на регистрацията. Ползвателят потвърждава регистрацията и сключването на договора чрез електронна препратка в писмото, с което е уведомен за извършената регистрация, изпратено от Доставчика. След потвърждаването се създава акаунт на Ползвателя и между него и Доставчика възникват договорни отношения, съгласно раздел V от настоящите Общи условия.
(5) При извършване на регистрацията Ползвателят се задължава да предостави верни и актуални данни. Ползвателят своевременно актуализира данните, посочени в регистрацията си, в случай на промяна.
(6) За да използва пълната функционалност на електронния магазин на Доставчика, Ползвателят се задължава да извърши регистрация в сайта на електронния магазин. Доставчикът не носи отговорност, в случай че поради липса на извършена регистрация Ползвателят не е могъл да използва пълната функционалност на електронния магазин, включително и по отношение на упражняване на права по договора, възможност за претендиране на по-ниска цена и други сходни функции.
(7) Настоящите общи условия могат да бъдат приети от Ползвателите и без извършването на регистрация в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН чрез изрично волеизявление, включително и чрез сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.

Чл. 8. (1) Електронният адрес, предоставен при първоначалната регистрация на Ползвателя, както и всеки следващ електронен адрес, използван за обмен на изявления между Ползвателя и Доставчика, е „Основен електронен адрес“ по смисъла на тези общи условия. Ползвателят има право да променя своя Основен контактен електронен адрес.
(2) При постъпване на заявка за промяна на Основния контактен електронен адрес, Доставчикът изпраща искане за потвърждение на промяната. Искането за потвърждение се изпраща от Доставчика на посочения от Ползвателя нов Основен контактен електронен адрес.
(3) Промяната на Основния контактен електронен адрес се извършва след потвърждение от Ползвателя, изразено чрез препратка, съдържаща се в искането за потвърждение, изпратено от Доставчика на посочения от Ползвателя нов Основен контактен електронен адрес.
(4) Доставчикът информира Ползвателя за извършената промяна, чрез електронно писмо, изпратено на посочения от Ползвателя Основен контактен електронен адрес преди извършването на промяната му по ал. 2.
(5) Доставчикът не носи отговорност пред Ползвателя за неправомерна промяна на Основния контактен електронен адрес.
(6) Доставчикът може да изисква от Ползвателя използването на Основния контактен електронен адрес в специфични случаи.

V. ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА  - ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА
Чл. 9. (1) Ползвателите използват предимно интерфейса на страницата на Доставчика, за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от Доставчика стоки в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.

(2) Договорът се сключва на български език.
(3) Договорът между Доставчика и Ползвателя представлява настоящите общи условия, достъпни на сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.
(4) Страна по договора с Доставчика е Ползвателят съгласно данните, предоставени при регистрацията и съдържащи се в личния профил на Ползвателя. За избягване на съмнение това са данните, с които е създаден акаунт при Доставчика.
(5) Доставчикът включва в интерфейса на Интернет страницата си, технически средства за установяване и поправяне на грешки при въвеждането на информация, преди да бъде направено изявлението за сключване на договора.

(6) За сключването на договора за покупко-продажба на стока, Доставчикът изрично уведомява Ползвателя по подходящ начин, чрез електронни средства.


(7) Договорът за покупко-продажба на стока се счита за сключен от момента на потвърждаване от страна на ДОСТАВЧИКА.
 

(8) Доставчикът доставя стоките на посочения от Ползвателите адрес и не носи отговорност в случай, че посочените от Ползвателите данни са неверни или заблуждаващи.

Чл. 10. (1) Ползвателите сключват договора за покупко-продажба с Доставчика по следната процедура:
- Извършване на регистрация в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и предоставяне на необходимите данни, ако Ползвателят няма до този момент регистрация в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН или чрез заявяване на стока без да се извършва регистрация;
- Влизане в системата за извършване на поръчки на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН чрез идентифициране с име и парола и друг начин за идентификация;
- Избиране на една или повече от предлаганите стоки на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и добавянето им към списък със стоки за покупка;
- Предоставяне на данни за извършване на доставката;
- Избор на способ и момент за плащане на цената.
- Потвърждение на поръчката;
(2) Ползвателите могат да сключват договора за покупко-продажба с Доставчика и без извършване на регистрация, като използват съответната функционалност в интерфейса на електронния магазин.

VI. ОСОБЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА. ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
Чл. 11. Правилата на настоящия раздел VI от тези общи условия се прилагат спрямо Ползватели, за които според  данните, посочени за сключване на договора за покупко-продажба или при регистрацията в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, може да се направи извод, че са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 2011/83/EC на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 година.

(1) Начинът на плащане, доставка и изпълнение на договора се определя в настоящите общи условия, както и информацията, предоставена на Ползвателя в сайта на Доставчика.
(2) Информацията, предоставяна на Ползвателите по този член е актуална към момента на визуализацията й на сайта на Доставчика преди сключването на договора за покупко-продажба.
(3) Доставчикът задължително посочва условията за доставка на отделните стоки в сайта си.
(4) Доставчикът посочва преди сключването на договора общата стойност на поръчката за всички съдържащи се в нея стоки.
(5) Ползвателите се съгласяват, че цялата изискуема от Закона за защита на потребителите информация може да бъде предоставяна чрез интерфейса на платформата на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН или електронна поща.

(6) Основните характеристики на стоките, предлагани от Доставчика са определени в профила на всяка стока на сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН

VII. Цена и условия на плащане

Чл. 12.(1) Цената на стоките с включени всички данъци се определя от Доставчика в профила на всяка стока в сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.

(2) Доставчикът си запазва правото едностранно и без предизвестие, по всяко време да променя цените на предлаганите в електронния магазин продукти, като промените не касаят вече сключените договори за покупко-продажба.

(3) Доставчикът може да предоставя отстъпка от цената на всеки един продукт от предлаганите в електронния магазин под  различни форми и условия. Правилата за ползване на отстъпката са описани на мястото, където е указана отстъпката. Отделните видове отстъпки не могат да се комбинират при договор за покупко-продажба на една и съща стока.

(4) Ползвателят може да избира метод на плащане само от посочените в сайта на елетронния магазин.

(5) При избор от страна на Ползвателя на начин на плащане, включващ трета страна – Доставчик на платежни услуги, то Ползвателят се обвързва от разпоредбите и условията и такстите на тази трета страна.

(6) Ползвателят се съгласява, че Доставчикът има право да приема авансово плащане за сключените с Ползвателя договори за покупко-продажба на стоки и тяхната доставка.

 (7) Ползвателят избира самостоятелно дали да заплати на Доставчика цената за доставка на стоките преди или в момента на доставката им.

(8) Стойността на пощенските и транспортните разходи, невключени в цената на стоките, се определят от Доставчика и се предоставя като информация на Ползвателите в един от следните моменти преди сключване на договора:
- В профила на всяка една от стоките в сайта на Доставчика на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН;
- При избиране на стоките за сключване на договора за покупко-продажба;

(9) Стойността на разходите, упоменати в  чл. 12 (8) 8 от настоящите общи условия, е за сметка на Ползвателя.

VIII. Доставка

Чл. 13  Доставчикът доставя поръчаните стоки  чрез  избран от него куриер до предварително предоставен адрес от Ползвателя в неговата регистрационна форма.

(1) Преди изпращане на поръчаната стока, „zdravezanas.com” има право да се свърже с Ползвателя на посочения от него телефон, с цел уточняване на детайли за поръчката и/или доставката.

(2) „zdravezanas.com“ не носи отговорност за неизпълнение на поръчка в случаите, когато Ползвателят е посочил неверни, непълни и/или неточни лични данни, включително, когато е посочил непълен, неточен или фиктивен адрес или телефон.

Чл.14 Доставката е за сметка на Ползвателя.

Чл. 15. Доставчикът доставя и предава стоката на Ползвателя в определения при сключването на договора срок.

(1) При извънредни обстоятелства Доставчикът има право да удължи срока на доставка, като уведоми  за това Ползвателя . В този случай Доставчикът не дължи на Ползвателя неустойки за забава на доставката.

(2) Срокът на доставка на стоката и началният момент, от който тече, е определен за всяка стока поотделно при сключване на договора с Ползвателя чрез сайта на Доставчика, освен ако стоките са поръчани в една доставка.

(3) В случай, че Ползвателят и Доставчикът не са определили срок за доставка, срокът на доставка на стоките е 30 работни дни, считано от датата,  на потвърждението на договора от страна на ДОСТАВЧИКА.

Чл. 16. Ако Доставчикът не може да изпълни договора поради това, че не разполага с поръчаните стоки, той е длъжен да уведоми за това Ползвателя и да възстанови платените от него суми, без други последствия за доставчика.


Чл. 17. Ползвателят трябва да прегледа стоката в момента на доставката и предаването й от Доставчика и ако не отговаря на изискванията да уведоми за това незабавно Доставчика. Ако Ползвателят не стори това доставката се счита за приета без възражения.

Чл. 18. (1) Доставчикът предава стоките на Ползвателя след удостоверяване на изпълнението на изискванията за предоставяне на информация на Ползвателя съгласно Закона за защита на потребителите.
(2) Ползвателят и Доставчикът удостоверяват обстоятелствата по ал. 1 писмено в момента на доставката чрез саморъчен подпис, освен ако е уговорено друго.
(3) Ползвателят и Доставчикът се съгласяват, че изискванията по ал. 1 ще бъдат спазени, ако удостоверяването е извършено от лице, за което според обстоятелствата може да се направи извод, че ще предаде информацията на Ползвателя – страна по договора.

Чл. 19 (1) При извършване на международни доставки, приложими са правилата за доставка и получаване на пратки на съответната национална пощенска служба, както и на съответното национално законодателство на държавата, в която се намира получателят на стоките.

(2) Всички импортни такси при внасянето на стоката са за сметка на Ползвателя. Ползвателятне може да иска възстановяване на цената, ако е отказал да плати импортните такси или да получи пратката.

Чл. 20 „zdravezanas.com” си запазва правото да променя наличните методи на доставка и плащане и/или условията по тях по всяко време чрез публикуване на наличните методи на доставка и плащане на уебсайта без друго известие.


 1. Отказ от договора за покупко-продажба и връщане на стоката

Чл. 14. (1) Ползвателят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок 14 дни, считано от датата на приемане на стоката чрез единния формуляр за отказ от договора, достъпен на сайта на Доставчика. Информация за упражняване на правото на отказ е достъпна на сайта на Доставчика. Потребителите могат да използват и друго недвусмислено изявление, което може да бъде записано на траен носител.

(2) За да упражни правото си по настоящата клауза, Ползвателят трябва да уведоми  недвусмислено  zdravezanas.com” за решението си да се откаже от договора, като опише стоките, които желае да върне, чрез предоставяне на всички данни за осъществената поръчка и доставката: съдържание и стойност на поръчката, данни на лицето, направило поръчката, данни на лицето, приело доставката, и дата на доставката.

(3) В тези случаи „ zdravezanas.com “ незабавно изпраща на Ползвателя потвърждение за получаване на отказа му на посочената от Ползвателя електронна пощаили чрез друго електронно средство за комуникация.

(4) Ползвателят е длъжен да върне стоките за своя сметка задължително заедно с  получения от ДОСТАВЧИКА разходен документ, ако има такава, като ги предаде на „ zdravezanas.com” или на упълномощено от последното лице, в срок от 14 дни от датата, на която Ползвателят е упражнил правото си на отказ от договора.

(5) При връщане стоката трябва да е в оригиналната си опаковка и окомплектовка, без следи от употреба или нарушаване на търговския вид.

(6) „ zdravezanas.com “ възстановява плащанията  след получаване на стоките обратно.

(7) В случай ,че Ползвателят не изпълни задължението си по алинея 4, се счита, че той е оттеглил изявлението си за упражняване правото си на отказ от договора.

(8) Когато във връзка с изпълнението по договора „ zdravezanas.com “ е направил разноски и Ползвателят се откаже от договора, „ zdravezanas.com “ има право да задържи съответната сума за направените разноски или да изисква тяхното плащане.


(9) Правото на отказ по ал. 1 не се прилага в следните случаи:
1. за доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;
2. за доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след  доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;
3. за доставка на стоки, които след като са били доставени са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;


(11) Когато Ползвателят е упражнил правото си на отказ от договора от разстояние, Доставчикът възстановява на Ползвателя заплатената от него сума само за стойността на стоката, без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на Ползвателя да се откаже от договора. Доставчикът възстановява получените суми, като използва същото платежно средство, използвано от Ползвателя при първоначалната трансакция.
(12) При упражняване на правото на отказ, разходите за връщане на доставените стоки са за сметка на Ползвателя.
(13) Ползвателят се задължава да съхранява получените от Доставчика стоки и да осигури запазването на тяхното качество и безопасност по време на срока по ал. 1.

(10) Когато Доставчикът не e изпълнил задълженията си за предоставяне на информация, определени в Закона за защита на потребителите, Ползвателят има право да се откаже от сключения договор в срок до 14 дни, считано от датата на получаване на стоката. Когато информацията е предоставена на Ползвателя в рамките на срока за отказ, същият започва да тече от датата на предоставянето й. Ползвателят има право да отправи изявлението за отказ по този член директно пред  Доставчика чрез единния формуляр за отказ от договора, достъпен на сайта на Доставчика.


 1. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
  Чл. 19. (1) Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на Ползвателя съгласно Закона за защита на личните данни.
  (2) От съображения за сигурност на личните данни на Ползвателите, Доставчикът ще изпрати данните само на e-mail адрес, който е бил посочен от Ползвателите в момента на регистрацията.
  (3) Доставчикът приема и обявява на сайта си Политика за защита на личните данни.
  (4) Ползвателите се съгласяват, че Доставчикът има право да обработва личните им данни, необходими за изпълнение на поръчките в електронния магазин, изпълнението на договора и за целите на директния маркетинг.

(5) Ползвателят декларира, че предоставените от него лични данни са пълни, верни и точни , и че при промяната им е длъжен в 7 дневен срок да ги актуализира.

(6) Ползвателят има право на достъп и на корекция на личните си данни, предоставени при регистрацията.

(7) В случай на предоставяне на неверни данни от страна на Ползвателя, Доставчикът има право едностранно и без предизвестие, незабавно да прекрати  предоставянето на услугите към него.

Чл. 20. (1) Във всеки момент, Доставчикът има право да изисква от Ползвателя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.
(2) В случай, че по някаква причина Ползвателят е забравил или изгубил своите име и парола, Доставчикът има право да приложи обявената Процедура за изгубени или забравени имена и пароли.

XI. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ
Чл. 21. (1) Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Доставчика по всяко време. ДОСТАВЧИКЪТ  се задължава да уведоми ПОЛЗВАТЕЛЯ за промените в Общите условия, като на видно място в Интернет страницата си публикува тези общи условия заедно с всички допълнения и изменения в тях и в срок до 20 календарни дни  ПОЛЗВАТЕЛЯТ е длъжен  да се запознае с тях. В дадения срок, ако Ползвателя не заяви, че отхвърля промените, то се счита, че той  приема промените в  общите условия и е обвързан от тях. В случай, че Ползвателят заяви в дадения срок, че не е съгласен с промените, то ДОСТАВЧИКА  има право веднага да спре или прекрати предоставянето на услугите на него.


XII. ПРЕКРАТЯВАНЕ
Чл. 23. Настоящите общи условия и договора на Ползвателя с Доставчика се прекратяват в следните случаи:
 - при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;
 - по взаимно съгласие на страните в писмен вид;
-  едностранно, с предизвестие от всяка от страните в случай на неизпълнение на задълженията на другата страна;
 - при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;
 - при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;
 - в случай на заличаване на регистрацията на Ползвателя в сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН. В този случай сключените, но неизпълнени договори за покупко-продажба остават в сила и подлежат на изпълнение;
 - в случай на упражняване на право на отказ съгласно чл. 55, ал. 1 от Закона за защита на потребителите. В този случай се прекратява само договорът за доставка на съответната поръчана стока, ако правото на отказ от договора е приложимо за съответната категория стоки.

XIII. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА НА ДОСТАВЧИКА

Чл. 24. Продуктите предлагани от ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН са хранителни добавки и не са лекарствени средства и по никакъв начин не трябва да се използват като такива. ЕЛЕКТРОННИЯТ МАГАЗИН не носи никаква отоворност при употребата на продуктите на zdravezanas.com като лекарствени средства от страна на ПОЛЗВАТЕЛИТЕ.

Чл. 25. zdravezanas.com не носи никаква отговорност за настъпили психически или физически вреди, вследствие неправилната употреба и/или неспазване на препоръчаната дозировка в листовките на  предлаганите продукти. Преди употреба на продуктите предлагани от ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН се консултирайте с вашия лекар, който предвид цялостното здравословно състояние ще прецени целесъобразността на употребата на предлаганите от ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН продукти.

Чл. 26. Доставчикът не носи отговорност в случай на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в Интернет, технически или други обективни причини, включително и разпореждания на компетентните държавни органи.

Чл. 27. (1) Доставчикът не носи отговорност за вреди, причинени от Ползвателя на трети лица.
(2) Доставчикът не носи отговорност за причинени преки и/или косвени вреди,  имуществени и/или неимуществени вреди, изразяващи се в пропуснати ползи или претърпени вреди, причинени на Ползвателят в процеса на използване или неизползване на “zdravezanas.com“ и сключване на договори за покупко-продажба с Доставчика.
(3 ) Доставчикът не носи отговорност за вреди от коментари, мнения и публикации под продуктите, новините и статиите в “zdravezanas.com“.Чл. 28. (1) Доставчикът не носи отговорност в случай на преодоляване на мерките за сигурност на техническото оборудване и последвалите от това загуба на информация, разпространение на информация, достъп до информация, ограничаване на достъп до информация и други сходни последствия.

XIV. ДРУГИ УСЛОВИЯ
Чл. 29. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.

Чл. 30. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.

Чл. 31. Всички спорове между страните по този договор ще бъдат разрешавани от компетентния съд или Комисията за защита на потребителите.